Predškolci - Školica

Predškolci

„Dečji život je poput komada papira na koji svako ostavlja belešku.„
Kineska poslovica

Pripremni predškolski program

Pripremni predškolski program je namenjen PREDŠKOLCIMA (uzrast od pet i po do sedam godina). Ovaj program se postepeno uvodi već  od pete godine deteta, pod stručnim nadzorom.

Pripremni predškolski program se ostvaruje u skladu sa „Osnovama programa“ i doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj zrelosti i motivaciji za učenje kod dece:

– Fizička zrelost podrazumeva određeni nivo telesne razvijenosti i zdravlja

– Socijalna zrelost predstavlja mogućnost sticanja specifičnih oblika ponašanja potrebnih za uspostavljanje i održavanje društvenih veza

– Emocionalna zrelost se odnosi na razvijanje samostalnosti, poverenja i samopouzdanja i postizanja emocionalne stabilnosti

– Intelektualna gotovost se odnosi se na određeni nivo razvijenosti opažanja, mišljenja, govora, pažnje, pamćenja i mašte kao osnove za proširivanje postojećih i sticanje novih znanja i informacija.

– Motivaciona zrelost predstavlja formiranu unutrašnju potrebu za saznavanjem, zainteresovanost za učenje i pozitivan odnos prema polasku u školu.

 

Zrelost deteta za polazak školu postiže se ostvarenjem sledećih zadataka :

– Podsticanjem osamostaljivanja

– Pružanjem podrške fizičkom razvoju

– Jačanjem socio-emocionalne kompetencije

– Pružanjem podrške saznajnom razvoju

– Negovanjem radoznalosti

U skladu sa modelom A, koji predstavlja otvoreni sistem vaspitanja, vaspitač razvija pripremni predškolski program na nivou svoje vaspitne grupe, a u skladu sa načelima, polazištima o detetu, učenju, igri, sopstvenoj ulozi i „Osnovama programa“. Vaspitač ove uzrastne grupe prati ciklus: posmatranja – planiranje – delovanje – evaluacija.

ŠKOLICINI predškolci  odlično edukativno pripremljeni kreću u školu. Oni lako prihvataju školske obaveze i brzo se uklapaju u novu sredinu. Dobro obrazovani, lepo vaspitani i disciplinovani, naši đaci prvaci brzo postaju omiljeni među drugarima, ali i osobljem škola u koje se upisuju. Oni lako savladavaju gradivo prvog razreda, postaju odlični đaci i pokazuju ogromno interesovanje za vanškolske aktivnosti.