Montesori metod - Školica

Montesori metod

„Dete treba pustiti da odraste brzinom koja njemu odgovara. Mnogi roditelji čine užasne greške pokušavajući da nametnu korak odrastanja.„
Aleksandar S. Nil

PRINCIP „UPIJAJUĆEG UMA“

Dete je poput sunđera koji upija sve oko sebe. Vaspitači i učitelji preuzmaju odgovornost i od njih se očekuje da tokom osetljivog razdoblja deteta utiču na njega.

PRINCIP POSMATRANJA

Posmatranjem utvrđujemo detetove potrebe.

PRINCIP DISCIPLINE

Dete se uči odgovarajućim ponašanjima.

PRINCIP RADNOG INSTINKTA

Radni instinkt je izraženiji odnosno snažniji ukoliko postoji sloboda izbora, disciplina i odgovarajući red unutar detetovog okruženja.

PRINCIP SAMOSTALNOSTI

Posredstvom materijala detetu treba omogućiti razvoj samostalnosti.

PRINCIP MIROVANJA (TIŠINE)

Vežbanjem tišine dete uspeva da dostigne svoj unutrašnji miri tako se na diskretan način razvija njegova aktivnost.

PRINCIP KONTROLE NAD GREŠKAMA

Rad s materijalima podešen je tako da dete samo zapazi i ispravi grešku.

PRINCIP HETEROGENOSTI GRUPE

Mlađa deca uče od svojih starijih prijatelja u igri i učenju.

PRINCIP „TRI VREMENA“

Novi se sadržaji uče kroz tri nivoa:

-Povezivanjem smislenosti s određenim ponašanjem

-Ponovnim upoznavanjem s imenovanim objektima

-Ponavljanjem povezivanja objekata sa određenim ponašanjem

Osnovne karakteristike Montesori materijala su sledeće:

– Svaki materijal ima svoje fiksno mesto u prostoriji vrtića – smisao za red se razvija od malih nogu i on je temelj za kvalitetan proces učenja. Strogim se redom kreira stabilna okolina u kojoj se dete lako orijentiše i time neutralizuje strah od novog.

– Kontrola greške – dete može samo kontrolisati da li je pronašlo ispravno rešenje.

– „Specifično pripremljeno okruženje“ – dete tačno zna šta ima na raspolaganju tako da samo može planirati svoje aktivnosti.

– Jedan primerak svakog materijala – pospešuje proces socijalizacije jer se deca moraju dogovoriti ko će uzeti koji materijal ili će ga ipak zajedno koristiti.

Sve materijale možemo grupisati u pet osnovnih grupa:

– Kosmički materijali

– Senzorni materijali

– Praktični materijali

– Matematički materijali

-Jezički materijali