Deca od 3-6 godina - Školica

Deca od 3-6 godina

„Deca su ogledalo roditelja.„
Adam Palmer

Oblasti Montesori programa od 3 do 6 godina 

PODSTICANJE SAMOSTALNOSTI

Korišćenje predmeta iz svakodnevnog života omogućava detetu da se bavi aktivnostima za koje je veoma zainteresovano. Dete uči kako da za sobom raspremi, kako da bude uredno, kako da se snađe u različitim situacijama. Aktivnosti brige o sebi omogućavaju osamostaljivanje deteta, aktivnosti brige o okolini omogućavaju detetu da učestvuje u životu grupe i razvija osećaj samovrednovanja, a usvajanje lepog i odgovarajućeg ponašanja i izražavanja u različitim socijalnim situacijama razvija samopouzdanje i veru u sebe.

PRIRODA I DRUŠTVO

Deca su aktivni istraživači prirode i društva, sa interesovanjem za živa bića, pojave i procese. Ukoliko im se svet predstavi na konkretan način, pomoću slagalica, modela, slika, opisa, i drugih odgovarajućih predmeta, kroz razgovor i neposredno iskustvo, ne samo da će steći opštu kulturu nego će stečena znanja moći da povežu sa svakodnevnim životom.

Istraživanje svako dete vrši prema svom interesovanju a znanje stečeno aktivno, uz crtanje, pisanje i čitanje, osnova je znanja za život.

EDUKACIJA ČULA

Da bi uredilo impresije koje prima čulima iz okruženja, detetu je potrebna pomoć. Montesori materijal za edukaciju čula dizajniran je posebno za ovu vrstu aktivnosti, pruža priliku za istraživanje boja, zvukova, mirisa, oblika, dimenzija, tekstura, ukusa. Korišćenje materijala obogaćuje percepciju koja je osnova svih kognitivnih procesa, ali doprinosi i razvoju govora, preciznom posmatranju i izražavanju i dubljem i svesnijem posmatranju okoline, što je od posebnog značaja za razvoj intelektualnih i umetničkih sposobnosti.

MATEMATIKA

Sklonost ka matematici nije rezervisana samo za posebno talentovane već je prirodna osobina svakog deteta. Pomoću Montesori materijala koji predstavljaju apstraktne koncepte, dete ima priliku da usvoji koncept količine, simbole brojeva, da broji, upoznaje se sa razlomcima i osnovnim matematičkim operacijama. Geometrijske figure i geometrijska tela predstavljeni su Montesori materijalima koji omogućavaju ne samo blagovremeno učenje imena već podstiču apstraktno mišljenje istraživanjem i kombinovanjem.

GOVORNI I PISANI JEZIK

Korišćenjem Montesori materijala i aktivnosti dete ima priliku da postepeno i struktuirano nauči da piše i čita i da tako ispuni ovu veliku želju karakterističnu za ovaj uzrast. Razvoj pisanja i čitanja ima isti tok: od zvukova odnosno slova, preko slogova do reči i rečenica. Svako dete napreduje svojim tempom i prema interesovanju, a okruženje u kome odrasli koriste jasan i razumljiv govor, sa velikim fondom reči i mešovita grupa dece u kojoj mlađa deca slušaju stariju, podstiču na jedinstven način razvoj govora, čitanja i pisanja.

UMETNOST

Sloboda deteta da se u bilo kom trenutku izrazi kroz pokret, sliku, modelovanje, pesmu, ručni rad i stvori originalan rad koji je rezultat njegove ideje i truda, sastavni je deo Montesori programa. Dete ima priliku da se upozna sa osnovnim tehnikama crtanja, slikanja, vajanja a umetnost nije izolovana od drugih aktivnosti pa se razvija spontano i prirodno.

Deca svakodnevno slušaju klasičnu muziku i upoznaju se sa delima velikih kompozitora a sluh razvijaju koristeći posebne Montesori materijale za muziku.